Vyhľadávanie


Rozšírené vyhľadávanie

Posledný článok
POĎAKOVANIE

Pridané: 14.11.2019

Zobraziť celý článok...

Najnovšia fotografia

Putovanie Bratislavou


Dnes je na obed
Polievka šošovicová so zeleninou
Kuracie prsia na smotane
Cestovina
Voda so sirupomRSS zdroje

rss RSS novinky
rss RSS články
rss RSS galéria


Partneri a sponzori

progeCAD logo

ISIC

Národný projekt: Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Zvyšovanie kvality vzdelávania v základných a stredných školách s využitím elektronického testovania

Národný projekt - Rozvoj stredného odborného vzdelávania

Facebook stranka školy

Instagram stranka školy

Xtra Slovakia s. r. o.

Enviral

Saneca
Kritéria pre prijatie na školu pre žiakov ZŠ pre šk. r. 2017/2018 - 2.KOLO

Riaditeľka Strednej odbornej školy v Hlohovci v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a po prerokovaní v pedagogickej rade školy a so súhlasom zriaďovateľa, stanovuje kritéria pre prijatie na štúdium žiakov ZŠ, do 1. ročníka študijných a učebných odborov školy, pre šk. r. 2017/2018.


Stredná odborná škola Hlohovec pre školský rok 2017/2018 otvára v 1. ročníku :
4-ročné študijné odbory
číslo odboruNázov odboruPočet triedPočet žiakovForma štúdiaProfilové predmety
2840 M
6362 M
Biotechnológia a farmakológia
Kozmetička a vizážistka
125denná
denná
SJ, M
SJ, M

Do týchto študijných odborov bez prijímacích skúšok budú prijatí len tí žiaci, ktorí dosiahli na celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka zo SJL a MAT úspešnosť najmenej 90% z každého predmetu samostatne.

Ostatní žiaci budú robiť písomné prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky v rozsahu platných osnov pre ZŠ v 2. kole

20. júna 2017

Pri prijatí žiaka sa bude posudzovať:
1. priemerný prospech na konci 8. ročníka a z 1. polroka 9. ročníka okrem výchov
2. klasifikácia z profilových predmetov
3. hodnotenie správania
4. výsledky písomných prijímacích skúšok zo SJL a MAT
5. výsledky testovania žiakov 9. ročníka ZŠ
6. mimoškolské aktivity - úspešné výsledky zo súťaží , olympiád a iné aktivity žiaka v rôznych oblastiach

Riaditeľka školy a prijímacia komisia zostaví poradie uchádzačov podľa počtu bodov.
Žiaci budú prijatí podľa počtu získaných bodov za:
Priemer zo ZŠ 50 bodov
Prijímacie skúšky 100 bodov ( SJL 50 bodov, MAT 50 bodov)
Výsledky celoslov. testovania 20 bodov
Mimoškolské aktivity 20 bodov
Celkový počet bodov: 190


Za zníženú známku zo správania a nedostatočný prospech sa pridelia mínusové body nasledovne:
Správanie: 2.stupeň Správanie: 3.stupeň Správanie: 4.stupeň Za nedostatočný prospech
-5 bodov – 10 bodov – 15 bodov - 5 bodov


V prípade rovnakého počtu bodov na hranici prijatia rozhoduje:
- prospech z posudzovaných predmetov
- hodnotenie správania
- výsledok testovania žiakov 9. ročníka ZŠ

Stredná odborná škola Hlohovec pre školský rok 2017/2018 otvára v 1. ročníku:
3-ročný učebný odbor

Číslo odboru Názov odboruTriedyPočet žiakovForma št.
6456 HKaderník125denná


Do učebného odboru budú prijatí žiaci bez prijímacích skúšok, ktorí úspešne absolvovali 9. ročník ZŠ.
Posudzovať sa bude:
1. priemerný prospech z 8. a 1. polroka 9. ročníka okrem výchov
2. výsledky testovania žiakov 9. ročníka ZŠ
3. hodnotenie správania

Riaditeľka školy a prijímacia komisia zostaví poradie uchádzačov podľa priemeru zo ZŠ, s ohľadom na známky z profilujúcich predmetov, výsledky testovania a na hodnotenie správania a úspešnosť v súťažiach.

Všeobecné ustanovenia :
1. Uchádzačom, ktorí sa neumiestnia v poradí prijatých uchádzačov, budú ponúknuté voľné miesta v iných odboroch štúdia v závislosti od poradia v zozname neprijatých uchádzačov.
2. V prípade nedostatočného počtu prijatých žiakov do jednotlivých odborov si škola vyhradzuje právo tento odbor neotvoriť a odporučiť žiakovi iný odbor, prípadne inú školu.
3. Pri prijatí na štúdium sa prihliada na zdravotnú spôsobilosť na štúdium vo zvolenom odbore vzdelávania a na výkon povolania (potvrdené lekárom na prihláške), v prípade žiaka so zníženou pracovnou schopnosťou je potrebné potvrdenie od odborného lekára.
4. Uchádzači so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami musia zaslať s prihláškou odborný posudok. Individuálna integrácia neznamená uprednostnenie žiaka v prijímacom konaní. Integrovaný žiak sa posudzuje tak, ako ostatní žiaci.
V prípade prijatia žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je potrebné doručiť v deň zápisu na školu žiadosť rodičov a odborný posudok (CPPPaP, CŠPP, psychológa, lekára....)
5. Riaditeľka školy bude rozhodovať o prijatí uchádzača na štúdium v zmysle § 67 a 68 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov po zohľadnení uvedených kritérií. V rozhodnutí bude uvedený termín zápisu, ktorý je záväzný.
6. Ak sa uchádzač v stanovenom termíne nezapíše (neodovzdá zápisný lístok), bude to škola považovať za nezáujem študovať na SOŠ v Hlohovci a rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium, je neplatné (§ 68 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Na uvoľnené miesto budú prijatí ďalší uchádzači v poradí, ktorí vyhoveli kritériám na prijatie. Vzniknuté voľné miesta riaditeľka školy ponúkne ďalšiemu uchádzačovi v poradí, ktorého zákonný zástupca sa proti rozhodnutiu o neprijatí odvolal.

Hlohovec, 15.05.2017

PaedDr. Alžbeta Lekárová
riaditeľka SOŠ


Infovek MVP SŠ ISIC
© SOŠ Hlohovec 2010 - 2019 | Vytvoril Peter Kianička
Stredná odborná škola, Nerudova 13, 92001 Hlohovec, číslo školy: 623015
tel: 033 7320076, fax: 033 7320075, e-mail: zss.hlohovec@zupa-tt.sk
Optimalizované pre: 1024x768+, IE8+, FF3+, Opera 10+, Chrome3+