Vyhľadávanie


Rozšírené vyhľadávanie

Posledný článok
Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku

Pridané: 23.01.2024

Zobraziť celý článok...

Najnovšia fotografia

Úcta k materinskému jazyku


Dnes je na obedRSS zdroje

rss RSS novinky
rss RSS články
rss RSS galéria


Partneri a sponzori

Talentcentrum v Trnave

Končím školu

progeCAD logo

ISIC

Národný projekt: Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Zvyšovanie kvality vzdelávania v základných a stredných školách s využitím elektronického testovania

Národný projekt - Rozvoj stredného odborného vzdelávania

Facebook stranka školy

Instagram stranka školy

Xtra Slovakia s. r. o.

Enviral

Saneca
SOŠCH 8297 M - FOTOGRAFICKÝ DIZAJN (TS)

SOŠCH 8297 M - FOTOGRAFICKÝ DIZAJN (TS)


SOŠCH 8297 M - FOTOGRAFICKÝ DIZAJN (TS)


Študenti sa zaoberajú fotografickou tvorbou. Ovládajú úžitkovú fotografiu – reklama, módna, potrétna a reportážna fotografia, fotografia architektúry a plastiky, ale aj výtvarne štylizovanú fotografiu – fotografický dokument, ilustrácie, fotografia krajiny, inscenovaná fotografia. Oboznamujú sa s uplatnením typografie, navrhujú grafické riešenia pre uplatnenie fotografie. Majú základy fotografickej a audiovizuálnej technike, videotvorby - realizácia videa, vlastné videoprojekty. Ovládajú spracovanie klasických fotografických materiálov, digitálneho obrazu, grafické programy, programy určené na animáciu a spracovanie videozáznamu.

Uplatnenie: vo fotografických štúdiách, v reklamných agentúrach, v oblasti fotografie, videotvorby a grafického dizajnu, reklamný inzerát, obrazová publikácia, plagát, kalendár, buklet hudobného alebo prezentačného CD , vlastná podnikateľská činnosť v odbore.


Kategórie a názvy vyučovacích predmetovPočet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
Štátny vzdelávací program1.2.3.4.Spolu
Všeobecnovzdelávacie predmety2017131262
Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a literatúra a/ 3 3 3 3 12
cudzí jazyk 1 a/ 4 4 4 4 16
cudzí jazyk 2 a/ 3 3 2 2 10
Človek, hodnoty a spoločnosťetická výchova/náboženská výchova a/b/ 1 1 - - 2
dejepis 1 1 - - 2
občianska náuka 1 1 1 - 3
Človek a prírodachémia 2 1 - - 3
Matematika a práca s informáciamimatematika 1 1 1 1 4
informatika 2 - - - 2
Zdravie a pohybtelesná a športová výchova a/2 2 2 2 8
Školský vzdelávací program
Odborné predmety1318222174
ekonomika - - 1 2 3
výtvarná príprava 3 3 3 - 9
dejiny umenia 1 2 3 3 9
písmo a typografia 1 2 2 2 7
počítačová grafika - 2 2 3 7
technológia 1 2 2 - 5
teória fotografie - - 3 5 8
praktické cvičenia z kreslenia 3 3 - - 6
odborná prax 4 4 6 6 26
Spolu 34 35 35 33 136
Účelové kurzy
Ochrana života a zdravia g)
Telovýchovno-výcvikový kurz h)

Prehľad využitia týždňov
Činnosť1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
Vyučovanie podľa rozpisu 33 33 33 30
Maturitná skúška - - - 1
Časová rezerva ( opakovanie učiva, exkurzie, výchovno-vzdelávacie akcie a i.) 5 3 4 6
Plenér - 1 - -
Ročníkový projekt 1 1 1 -
Odborná prax - 1 1 -
Účelové kurzy. 1 - 1 -
Spolu týždňov 40 40 40 37


Infovek MVP SŠ ISIC
© SOŠ Hlohovec 2010 - 2024 | Vytvoril Peter Kianička
Stredná odborná škola, Nerudova 13, 92001 Hlohovec, číslo školy: 623015
tel: 033 7320076, fax: 033 7320075, e-mail: zss.hlohovec@zupa-tt.sk
Optimalizované pre: 1024x768+, IE8+, FF3+, Opera 10+, Chrome3+