Vyhľadávanie


Rozšírené vyhľadávanie

Posledný článok
Absolventská výstava Spojler

Pridané: 15.06.2024

Zobraziť celý článok...

Najnovšia fotografia

Absolventská výstava Spojler


Dnes je na obedRSS zdroje

rss RSS novinky
rss RSS články
rss RSS galéria


Partneri a sponzori

Talentcentrum v Trnave

Končím školu

progeCAD logo

ISIC

Národný projekt: Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Zvyšovanie kvality vzdelávania v základných a stredných školách s využitím elektronického testovania

Národný projekt - Rozvoj stredného odborného vzdelávania

Facebook stranka školy

Instagram stranka školy

Xtra Slovakia s. r. o.

Enviral

Saneca
8261 M - PROPAGAČNÁ GRAFIKA (TS)

8261 M - PROPAGAČNÁ GRAFIKA (TS)


8261 M - PROPAGAČNÁ GRAFIKA (TS)


8261 M - PROPAGAČNÁ GRAFIKA (TS)


Štúdium zamerané na výtvarné techniky a kresby, typografiu, počítačovú grafiku, fotografiu a videa, animácie a špecifické aspekty grafického dizajnu.

Uplatnenie: - návrh plagátu, reklamná tlačovina, návrhy prvkov firemnej identity (logo, vizitka, hlavičkový papier), knižný dizajn, realizácia obalového dizajnu, rozvrhnutie výstavných plôch, návrhy interiérových a exteriérových riešení a 3D objektov.

Absolventi môžu pracovať v oblasti grafického dizajnu, podnikať alebo pokračovať v štúdiu na vysokej škole.
UČEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU :8261 M PROPAGAČNÁ GRAFIKA

Kategórie a názvy vyučovacích predmetovPočet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
Štátny vzdelávací program1.2.3.4.Spolu
Všeobecnovzdelávacie predmety2017131262
Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a literatúra a/ 3 3 3 3 12
cudzí jazyk 1 a/ 4 4 4 4 16
cudzí jazyk 2 a/ 3 3 22 10
Človek, hodnoty a spoločnosťetická výchova/náboženská výchova a/b/ 1 1 - - 2
dejepis 1 1 - - 2
občianska náuka 1 1 1 - 3
Človek a prírodachémia 2 1 - - 3
Matematika a práca s informáciamimatematika1 1 1 1 4
informatika 2 - - - 2
Zdravie a pohybtelesná a športová výchova a/ 2 2 2 2 8
Školský vzdelávací program
Odborné predmety1318222275
ekonomika - - 1 2 3
výtvarná príprava 3 3 3 3 12
dejiny umenia 1 2 3 3 9
technické kreslenie a písmo 2 2 2 - 6
počítačová grafika - 2 2 3 7
technológia - 2 2 - 4
navrhovanie - - 3 5 8
praktické cvičenia 7 7 6 6 26
praktické cvičenia z kreslenia 3 3 - - 6
odborná prax 4 4 6 6 20
Spolu 34 35 34 34 137
Účelové kurzy
Ochrana života a zdravia g)
Telovýchovno-výcvikový kurz h)

Prehľad využitia týždňov
Činnosť1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
Vyučovanie podľa rozpisu 33 33 33 30
Maturitná skúška - - - 1
Časová rezerva ( opakovanie učiva, exkurzie, výchovno-vzdelávacie akcie a i.) 5 4 4 6
Plenér, ročníkový projekt - 1 - -
Ročníkový projekt 1 1 1 -
Odborná prax - 1 1 -
Účelové kurzy. 1 - 1 -
Spolu týždňov 40 40 40 37


Infovek MVP SŠ ISIC
© SOŠ Hlohovec 2010 - 2024 | Vytvoril Peter Kianička
Stredná odborná škola, Nerudova 13, 92001 Hlohovec, číslo školy: 623015
tel: 033 7320076, fax: 033 7320075, e-mail: zss.hlohovec@zupa-tt.sk
Optimalizované pre: 1024x768+, IE8+, FF3+, Opera 10+, Chrome3+